EN PL

Dla autorów

 
Pobierz:
- Oświadczenie Autorów pracy
- Konflikt Interesów.docx
- Informacja od Autorów pracy

Dwumiesięcznik Reumatologia jest recenzowanym czasopismem naukowym, platynowym ogólnodostępnym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (Warszawa, Polska) we współpracy z Wydawnictwem Termedia (Polska). Czasopismo jest oficjalnym organem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. W tym czasopiśmie przyjmowane są do publikacji oryginalne badania, prace poglądowe, przeglądy przypadków, wskazówki praktyczne i opinie ekspertów – zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wszystkie zgłoszenia dotyczące badań i recenzji podlegają podwójnie ślepej ocenie wzajemnej z co najmniej dwoma ekspertami zewnętrznymi.
Redaktorzy czasopisma traktują priorytetowo artykuły z dobrze sformułowanymi, opartymi na dowodach punktami, które wpływają na rozwój nauki w reumatologii, rehabilitacji chorób układu mięśniowo-szkieletowego, immunologii i dziedzinach pokrewnych. Sporadycznie publikowane są listy do redakcji, komentarze, aby zwrócić uwagę czytelników na innowacyjne obszary reumatologii klinicznej, rehabilitacji czy immunologii. Opisy przypadków nie są przyjmowane do druku. Można rozważyć publikację poszczególnych studiów przypadków i serii przypadków, pod warunkiem że istnieje obszerny przegląd podobnych opublikowanych przypadków, które są omawiane w świetle kompleksowych i systematycznych analiz literatury. Czasopismo publikuje również artykuły informacyjne i sprawozdania ze zjazdów, którymi interesują się polskie i inne towarzystwa reumatologiczne.
Dostęp do wszystkich artykułów jest otwarty zgodnie z modelem publikacji „platynowego otwartego dostępu”. Czasopismo jest publikowane w formie drukowanej (pISSN: 0034-6233) i elektronicznej (eISSN: 2084-9834). Strona internetowa jest dostępna pod adresem https://spartanska.pl/o-czasopismie/ oraz https://reu.termedia.pl/
Czasopismo Reumatologia jest obecnie indeksowane/wymieniane w następujących bibliograficznych bazach danych i platformach internetowych: Academic Journals Database, Academic Search Complete, Bielefeld Academic Search Engine, Biological Abstracts and BIOSIS Previews (Web of Science, Clarivate), Chemical Abstracts Service (CAS), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Electronic Journals Library (EZB), Embase, Free Medical Journals, Genamics/JournalSeek, Geneva Foundation Free Medical Journals, Google Scholar, Harvard Libraries – University of California Libraries, HINARI Access to Research, Index Copernicus, J-Gate, NewJour, OhioLINK, Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE), Polish Medical Library (GBL), ProQuest, PubMed Central (PMC), RedLink, Scopus, Swiss University Library Network (RERO), WorldCat.
Rękopisy są przetwarzane przez internetowy redakcyjny system zarządzania na stronie internetowej: http://www.editorialsystem.com/reum. System redakcyjny został zintegrowany z ORCID, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej rejestrować się i logować do systemu za pomocą danych ORCID.
Wszystkie składane prace powinny być sporządzone w języku angielskim w odmianie amerykańskiej lub brytyjskiej. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, powinni zasięgnąć porady eksperta – rodzimego użytkownika języka angielskiego, aby zapewnić poprawność językową i stylistyczną składanej pracy.

CEL I ZAKRES
Reumatologia ma na celu publikowanie badań opartych na dowodach i przeglądów interesujących badaczy reumatologii i klinicystów w Polsce i na świecie. Priorytetowo traktowane są zgłoszenia z odpowiednio sformułowanymi hipotezami roboczymi, innowacyjnymi pomysłami, kompleksowymi analizami źródłowymi i poprawnymi metodami statystycznymi.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista priorytetowych tematów badawczych:
• Innowacje w patofizjologii, diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób reumatycznych i narządu ruchu.
• Polskie i międzynarodowe wytyczne dotyczące profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób reumatycznych i narządu ruchu.
• Choroby współistniejące i wielochorobowe w reumatologii.
• Choroby cywilizacyjne i reumatyczne.
• Rehabilitacja chorób reumatycznych i narządu ruchu.
• Obrazowanie w chorobach reumatycznych i narządu ruchu.
• Metody badawcze i digitalizacja w reumatologii.

ZALECENIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA PRAC NAUKOWYCH
Zaleca się, aby autorzy recenzji narracyjnych zapoznali się z zaleceniami dotyczącymi kompleksowych i systematycznych przeszukiwań multidyscyplinarnych i specjalistycznych bibliograficznych baz danych oraz podawali szczegóły swojej strategii wyszukiwania w odniesieniu do słów kluczowych i dat wyszukiwania dokumentów w swoich strategiach wyszukiwania. W związku z tym można zapoznać się z następującymi zaleceniami: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21800117/
Od autorów wymaga się odszukania i przytaczania pierwotnych, a nie wtórnych pozycji piśmiennictwa. Autorzy powinni zapoznać się z pełnym tekstem wszystkich cytowanych pozycji, aby zdobyć wiedzę na temat wszystkich przytaczanych wniosków i móc uzasadnić przypis. Redaktorzy czasopisma przestrzegają zasad opisanych w Deklaracji z San Francisco nt. Oceny Badań Naukowych (San Francisco Declaration on Research Assessment) (DORA; https://sfdora.org/), które również mogą być użyteczne dla autorów.
Zaleca się, aby autorzy przeglądów systematycznych prospektywnie rejestrowali protokoły swoich przeglądów w rejestrze PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/), planowali kompleksowe i systematyczne przeszukiwania poprzez Medline/PubMed, Scopus, Web of Science, DOAJ, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; https://www.cochranelibrary.com/central) oraz wiarygodne specjalistyczne bazy danych. Zdecydowanie wskazana jest analiza pozyskanych źródeł z wykorzystaniem schematu PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome) oraz raportowanie zgodne ze standardem PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).

Oryginalne prace naukowe i abstrakty powinny być napisane zgodnie ze strukturą IMRaD (Introduction, Methods, Results and Discussion – wprowadzenie, metody, wyniki i omówienie i wnioski).
Poniższe globalne zalecenia redakcyjne są niezbędne dla autorów, którzy planują przesłać swoje prace do tego czasopisma:
• Zalecenia dotyczące prowadzenia, raportowania, redagowania i publikowania prac naukowych w czasopismach medycznych (aktualizacja: maj 2023 r.; http://www.icmje.org/recommendations/)
• Biała księga CSE w sprawie promowania rzetelności w publikacjach w czasopismach naukowych (CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications https://www.councilscienceeditors.org/recommendations-for-promoting-integrity-in-scientific-journal-publications-)

Stanowczo zalecane jest raportowanie oryginalnych badań zgodnie z następującymi standardami sieci EQUATOR i powiązanymi rozszerzeniami (https://www.equator-network.org/) :
• Randomized trials CONSORT (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/)
• Observational studies STROBE (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/)
• Survey studies CHERRIES (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-the-quality-of-web-surveys-the-checklist-for-reporting-results-of-internet-e-surveys-cherries/)
CROSS (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/a-consensus-based-checklist-for-reporting-of-survey-studies-cross/)
• Case reports CARE (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/)
• Animal preclinical studies ARRIVE (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/)

Badania kliniczne
Reumatologia jest publikowana w świetle zasad i zaleceń ICMJE. ICMJE zaleca, aby wszyscy redaktorzy czasopism medycznych egzekwowali rejestrację badań klinicznych w publicznym rejestrze badań przed rejestracją pacjentów.

ICMJE definiuje badanie kliniczne jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje osoby lub grupę osób do interwencji, z równoległymi grupami porównawczymi lub kontrolnymi lub bez nich, w celu zbadania związku między interwencją związaną ze zdrowiem a wynikiem zdrowotnym. Interwencje związane ze zdrowiem to interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem; przykłady obejmują leki, zabiegi chirurgiczne, urządzenia, terapie behawioralne, programy edukacyjne, interwencje dietetyczne, interwencje poprawiające jakość i zmiany w procesie opieki. Wyniki zdrowotne to wszelkie pomiary biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym pomiary farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane.

ICMJE akceptuje publicznie dostępną rejestrację w każdym rejestrze, który jest głównym rejestrem Międzynarodowej Platformy Rejestru Badań Klinicznych WHO (ICTRP), który zawiera minimalny akceptowalny 24-elementowy zestaw danych rejestracyjnych badania lub w ClinicalTrials.gov, który jest dostawcą danych dla WHO ICTRP.

Zgodnie z zaleceniami ICMJE, Redakcja tego Czasopisma prosi autorów o podanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zarejestrowanego badania przy składaniu artykułu do publikacji: nazwa rejestru, Identyfikator Główny, Tytuł Publiczny, Data Rejestracji. Dane podane przez autora są weryfikowane przez redakcję.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRAC
UWAGI OGÓLNE


List przewodni
Składana praca powinna być poprzedzona listem przewodnim nie dłuższym niż 1 strona (1800 znaków). Autorzy muszą wyjaśnić cele i znaczenie wyników pracy oryginalnej lub przeglądu literatury (w kilku zdaniach).

Zasadnicza treść rękopisu
Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin. Zamiast tego w miejscu zaproponowanym przez autora należy umieścić odpowiednią informację, np. Table I, Fig. 3 itp.
Rodzaj pracy, informacje o autorach i ich afiliacjach, a także tytuł pracy, abstrakt i słowa kluczowe należy wprowadzić w odpowiednie pola w elektronicznym panelu zgłoszeń. Stanowczo prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (danych osobowych i afiliacji) w pliku treści pracy.
Zasadnicza treść pracy bez abstraktu, nazwisk autorów i ich afiliacji powinna rozpoczynać się wprowadzeniem (Introduction). Abstrakt jest wprowadzany w osobnym „oknie”. Dane w tekście, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji autorów należy zamaskować literami XXXX.

Abstrakty
Abstrakty prac oryginalnych oraz przeglądów narracyjnych i systematycznych powinny zawierać wystarczającą ilość informacji, mieć odpowiednią strukturę (wprowadzenie, metody, wyniki, wnioski) i nie przekraczać 300 słów. W przypadku innych rodzajów artykułów dopuszczalne są abstrakty bez zachowania struktury, o objętości do 200 słów. W artykułach redakcyjnych, listach i sprawozdaniach ze spotkań nie należy umieszczać abstraktów.
W abstraktach prac oryginalnych należy zwięźle przedstawić informacje ogólne, cel, charakterystykę uczestników, kryteria włączenia i wykluczenia, zastosowane metody, istotne wyniki (raportowanie istotnych danych statystycznych, średnie lub mediany, liczby bezwzględne z wartościami procentowymi, wartości P z 95% przedziałami ufności, unikanie zbędnej precyzji w przypadku cyfr po znaczniku dziesiętnym) oraz wnioski opracowane na podstawie uzyskanych wyników. Podobną strukturę można zastosować w przypadku abstraktów przeglądów systematycznych. Abstrakty przeglądów narracyjnych powinny zawierać opis strategii wyszukiwania (bazy danych, słowa kluczowe, czas wyszukiwania). Niedopuszczalne jest kopiowanie poszczególnych części rękopisu i zamieszczanie przypisów w abstraktach. W abstraktach należy uwzględnić główne słowa kluczowe rękopisu.

Słowa kluczowe
Słowa kluczowe (nie więcej niż 3–5) powinny być uwzględnione w Tezaurusie Medical Subject Headings (MeSH®) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/.

Strona tytułowa
Strona tytułowa zawierająca dane osobowe autorów oraz ich kolejność i afiliacje wprowadzana jest osobno. Przy wprowadzaniu danych autorów w panelu zgłoszeń prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
Redaktorzy czasopisma przestrzegają zasad uczciwości i widoczności komunikacji przed i po publikacji, patrz Deklaracja sarajewska w sprawie uczciwości i widoczności publikacji naukowych (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5209927/). Zgodnie z postanowieniami Deklaracji zalecane jest, aby autorzy prac przekazywali numery identyfikacyjne ORCID wraz z danymi dostępnymi publicznie – prawidłowe imię pierwsze, imię drugie, nazwiska, notki biograficzne, historia publikacji, dane recenzenta i inne osiągnięcia naukowe. Rejestracja na platformie ORCID jest bezpłatna i możliwa na stronie internetowej: https://orcid.org/

Tabele i ryciny (lub fotografie)
Tabele, ryciny (fotografie) powinny być załączone w osobnych plikach (bez względu na rodzaj pracy łącznie można zamieścić nie więcej niż 6 tabel/rycin/fotografii).

Skróty
Wyjaśnienie skrótu powinno znajdować się po każdym pierwszym jego wystąpieniu w tekście; skrótów nie należy używać, jeżeli termin pojawia się w pracy tylko raz. Skróty nie powinny być częścią tytułu pracy, chyba że skrót jest bardziej znany niż jego rozwinięcie, np. RNA, DNA.

Podziękowania i oświadczenia
Podziękowania dla osób, których wkład w pracę był istotny, lecz niewystarczający do spełnienia kryteriów autorstwa, oraz wskazanie źródeł finansowania należy umieścić na końcu artykułu w sekcji poprzedzającej piśmiennictwo.


PLAGIARYZM, DUPLIKACJA ARTYKUŁÓW I INNE ODSTĘPSTWA OD ZASAD ETYKI W NAUCE I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH
Wszystkie rękopisy przesyłane do czasopisma Reumatologia są sprawdzane w celu uniknięcia plagiatu. Rutynowo stosowane jest oprogramowanie antyplagiatowe plagiat.pl oraz iThenticate®, wykrywające podobieństwo tekstów.
W przypadku podejrzeń niewłaściwych praktyk, w tym plagiatu i duplikacji prac, sprawa jest poddawana procedurze zgodnej z zaleceniami komisji etyki publikacji COPE (Committee on Publication Ethics): https://publicationethics.org/node/19896

KOMENTARZE SZCZEGÓŁOWE
1. Abstrakt – w przypadku prac oryginalnych minimalna liczba słów 200, a maksymalna 300 słów, w przypadku prac przeglądowych – minimum 150, maksymalnie 200 słów.
Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną (wprowadzenie, cel pracy, materiały/metody, wyniki, wnioski).
Streszczenie pracy przeglądowej, układ półstrukturalny wraz z metodologią poszukiwania pozycji literatury, np. słowa kluczowe, zakres lat, pojęcia.
2. Artykuły redakcyjne są zwykle zamawiane przez redakcję. Nie zawierają abstraktu, nie powinny przekraczać objętości 1000 słów oraz 15 pozycji piśmiennictwa, mogą zawierać 1 tabelę i 1 rycinę oraz 1 zdjęcie
3. Artykuł oryginalny
Limit stron: 15 stron, maksymalnie 40 pozycji piśmiennictwa, maksymalnie 6 tabel i rycin łącznie.
Praca oryginalna powinna być podzielona na następujące części: wstęp i cel pracy, materiały, metody (lub materiały i metody), wyniki, omówienie, wnioski.
Należy podać:
• zgodę komisji bioetycznej z numerem zgody i/lub datą otrzymania,
• źródło finansowania,
• potencjalny konflikt interesów.
4. Praca przeglądowa – układ pracy jest zasadniczo dowolny (z wyjątkiem zasad określonych poniżej), maksymalnie 15 stron, maksymalnie 100 pozycji piśmiennictwa; 6 tabel i/lub rycin łącznie.
4a. Przegląd literatury oparty na studium przypadku – maksymalnie 15 stron, maksymalnie 60 pozycji piśmiennictwa; 6 tabel i/lub rycin łącznie; prace przeglądowe oparte na analizie przypadku lub przypadków powinny zawierać wskazanie ich znaczenia, opis zastosowanej strategii wyszukiwania pozycji literatury (np. słowa kluczowe, pojęcia) i wyszczególnienie baz danych, z których korzystano.
5. Krótkie doniesienie – maksymalnie 2 strony, 30 pozycji piśmiennictwa, nie więcej niż 4 tabele i/lub ryciny łącznie
6. Protokół – maksymalnie 2 strony, 20 pozycji piśmiennictwa, nie więcej niż 4 tabele i/lub ryciny łącznie.
7. List do Redakcji – maksymalnie 2 strony, 15 pozycji piśmiennictwa, 1 tabela lub rycina.
8. Rekomendacje/wytyczne dotyczące praktyk – maksymalnie 8 stron, 70 pozycji piśmiennictwa, maksymalnie 6 tabel i/lub rycin.
9. Piśmiennictwo
Pozycje zacytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowania; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy należy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów (jeśli jest czterech autorów, należy podać wszystkich) i dodać skrót „i wsp.”, tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, tom, strony od–do. Standard AMA (American Medical Association) jest stosowany jako ustanowiona zasada cytowania artykułów w czasopiśmie Reumatologia. Każdy przypis powinien być opatrzony numerem DOI.

Przykład
Rutkowska-Sak L, Gietka P. Clinical features and outcome of mixed connective tissue disease in developmental age – observational study from one center. Reumatologia 2019; 57: 315-319, DOI: 10.5114/reum.2019.91275.

W przypadku cytowania monografii lub rozdziałów książek należy podać autora książki, tytuł monografii, wydawcę, miejsce i rok wydania. Jeśli cytat dotyczy rozdziału książki, należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, tytuł monografii, redaktora naukowego książki, wydawcę, miejsce i rok publikacji, strony od–do.

Przykłady:
Cutolo M. Atlas of capillaroscopy in rheumatic diseases. Elsevier, Amsterdam 2010.
Kwiatkowska B. Reaktywne zapalenie stawów. In: Reumatologia kliniczna, ed. Zimmermann-Górska I. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 746–757.

10. Tabele
Tabele należy numerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy (Tab. I). Informacji zawartych w tabelach nie należy powtarzać w tekście. Opis tabeli oraz objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, należy podać w stopkach pod tabelą.
11. Ryciny i fotografie
Ryciny i fotografie powinny być numerowane liczbami arabskimi i załączone w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg.
Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm.
Prosimy nie „osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o zapewnienie ich dobrej jakości. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Redakcja przyjmuje także ryciny i fotografie kolorowe. W przypadku umieszczenia w pracy fotografii określonych osób (pacjentów) autor artykułu powinien przedłożyć zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii, aby fotografia mogła zostać opublikowana.
12. Wartości laboratoryjne i pomiary
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités). Temperatura powinna być wyrażona w stopniach Celsjusza.

OŚWIADCZENIA
Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad i najwyższych standardów etycznych dotyczących prowadzenia badań naukowych i publikacji.
Zgodnie z zasadami Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors) autor lub współautor powinien brać udział w:
A. Planowaniu badań lub analizie i interpretacji wyników.
B. Pisaniu artykułu lub nanoszeniu poprawek dotyczących istotnych kwestii merytorycznych.
C. Zaakceptowaniu ostatecznej wersji wysłanej do czasopisma.
D. Przyjęciu odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy oraz w zapewnieniu, że kwestie związane ze zgodnością z prawdą lub uczciwością poszczególnych części pracy zostały odpowiednio zbadane i rozstrzygnięte przez autora.
Aby autorstwo zostało uznane, konieczne jest jednoczesne spełnienie tych czterech warunków (A + B + C + D).
Szczegółowe informacje na temat roli autorów i współautorów można znaleźć na stronie internetowej: https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
1. O zakresie wykonanej pracy
Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy, jaką każdy z autorów włożył w tworzenie publikacji – w tym informacji na temat tego, kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., a także afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy jest dostępny na stronie internetowej czasopisma: http:/spartanska.pl (po otworzeniu zakładki Pion Naukowy/Redakcja Reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń: http://editorialsystem.com/reum.
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów publikacji naukowych i współpracuje z autorami, opierając się na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w tworzenie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”, będące przejawem nierzetelności naukowej, będą podlegały karom zwyczajowym.
2. O przekazaniu praw autorskich, finansowaniu badań
Do każdej pracy przesłanej do redaktora wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, dotyczącego przeniesienia praw autorskich i wydawniczych na rzecz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (wydawcy czasopisma Reumatologia), a także potwierdzenia, że praca nie była wcześniej opublikowana i nie została jednocześnie przekazana do druku w innym wydawnictwie.
3. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia konfliktu interesów
Konflikt interesów powstaje, gdy wobec jednego z autorów określonej pracy zachodzą okoliczności, które mogą wzbudzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności takiego autora w przedstawieniu tematu pracy. Dotyczy to szczególnie przypadku istnienia powiązań – o charakterze osobistym lub materialnym – pomiędzy dowolnym z autorów a podmiotami zainteresowanymi dowiedzeniem prawdziwości tez przedstawionych w określonym artykule.
Uznaje się, że konflikt interesów powstaje w szczególności w następujących okolicznościach:
• posiadanie udziałów w podmiotach, które odniosą jakąkolwiek korzyść w wyniku takiego, a nie innego wyniku badań,
• stosunek pracy lub doradztwa – bez względu na formę prawną – względem takich podmiotów,
• pobieranie honorariów, grantów lub innego rodzaju korzyści osobistych lub finansowych od takich podmiotów.
Za konflikt interesów uznaje się ponadto sytuacje opisane powyżej, które obejmują powiązanie autora z jakimikolwiek podmiotami zależnymi od podmiotów, które mogą odnieść bezpośrednią korzyść w związku z tezami przedstawionymi w pracy.
W celu zapewnienia przejrzystości sytuacji w zakresie konfliktów interesów autorzy zobowiązani są podać źródła finansowania swoich badań.
Konieczne jest przesłanie oświadczenia o braku konfliktu interesów lub jego występowaniu, wraz ze wskazaniem (o ile dotyczy) rodzaju konfliktu interesów i ewentualnego źródła finansowania pracy zgłoszonej do publikacji.
W przypadku oświadczenia dotyczącego występowania konfliktów interesów można załączyć wypełniony i zapisany plik PDF, gotowy do pobrania i wypełnienia na stronie ICMJE: https://www.icmje.org/disclosure-of-interest/ (updated February 2021).
4. Źródło finansowania
Po przesłaniu swojej pracy autorzy wypełniają oświadczenie dotyczące braku lub istnienia źródła finansowania przedstawionej pracy, wraz ze wskazaniem formy finansowania, takiej jak: grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma: http:/spartanska.pl (zakładka Pion Naukowy/Redakcja Reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń: https://reu.termedia.pl/Instructions-for-authors,3871.html
Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń autorzy muszą wprowadzić formularze (skany) do elektronicznego systemu zgłoszeń przy zamieszczaniu artykułu.

5. Standardy etyczne i zgoda/zatwierdzenie komisji bioetycznej
Autorzy muszą podać numer i datę oryginalnego protokołu zatwierdzenia komisji bioetycznej
oraz nazwę instytucji wydającej zatwierdzenie w sekcji „Metody”. Do każdego badania z udziałem ludzi należy dołączyć oświadczenie dotyczące pisemnej, świadomej zgody uczestników. Zatwierdzenie komisji bioetycznej w przypadku badań podłużnych i badań wykorzystujących dane archiwalne powinno mieć datę wcześniejszą od daty rozpoczęcia badań. Badania z udziałem ludzi powinny spełniać wymagania określone w Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (https://bit.ly/2rJdF3M). W przypadku badań z udziałem ludzi należy przestrzegać przepisów dotyczących prywatności uczestników badań. Opisy przypadków określonych pacjentów nie powinny ujawniać ich tożsamości. W przypadku prowadzenia doświadczeń na zwierzętach należy przestrzegać uznanych na całym świecie wytycznych i dyrektyw UE (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm).
Zgoda komisji bioetycznych jest wymagana także w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (także w pracach retrospektywnych). Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych opisywanych pacjentów.

RECENZOWANIE PRAC
Prace podlegają recenzji przeprowadzanej przez redaktora czasopisma Reumatologia (peer review). Artykuł jest odrzucany, jeśli nie spełnia wymagań, jest niespójny z obszarem zainteresowania czasopisma lub uzyskał negatywną ocenę podczas kontroli za pomocą systemu antyplagiatowego. Jeżeli w pracy znajdują się inne wady formalne, redaktor odsyła ją do poprawy przed dalszą oceną rękopisu. Jeżeli poprawiona praca spełnia wymagania formalne, to jest przekazywana do dalszych recenzji.
Uwagi recenzenckie sporządzają specjaliści w danej dziedzinie tematycznej na zasadzie double blind review, co oznacza, że recenzent i autor nie znają swojej tożsamości. Prace przesłane do redaktora podlegają ocenie co najmniej dwóch recenzentów. Redaktorzy wybierają recenzentów na podstawie tematyki przedstawionej w artykule przesłanym do publikacji.
Szczegółowe zasady recenzowania prac przedstawiono także na stronie internetowej czasopisma (http:/spartanska.pl w zakładce Pion Naukowy/Redakcja Reumatologii) – zasady te są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/science/ministry1 ). Dodatkowe zaktualizowane wytyczne są dostępne pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7944958/
Wszystkim recenzentom oferuje się opcję automatycznego uznania osiągnięć recenzenta przez Web of Science Reviewer Recognition Service (dawniej Publons crediting; https://publons.com/wos-op/)
POPRAWA PRACY PO RECENZJI
Praca po recenzjach wykonanych przez zewnętrznych recenzentów i redaktora czasopisma jest przesyłana do autorów w celu wprowadzenia poprawek. Poprawione fragmenty tekstu, informacje w tabelach, opisach tabel czy rycin powinny być naniesione w tekście pracy innym kolorem lub w trybie śledzenia zmian, aby ułatwić dalsze opracowanie tekstu na etapie przygotowania do publikacji. Poprawę pracy należy odesłać za pomocą panelu elektronicznego wraz z listem załączonym jako komentarz dla recenzentów, zawierającym ustosunkowanie się autora do pytań recenzentów i wyjaśnienie naniesionych zmian.

KOREKTA AUTORSKA PRZED PUBLIKACJĄ
Po zaakceptowaniu do publikacji artykuł jest przygotowywany przez redaktorów wewnętrznych i przesyłany jako plik PDF do autora do korespondencji, którego obowiązkiem jest dokonanie dokładnego przeglądu tekstu, zaakceptowanie już wprowadzonych zmian i przekazanie redaktorowi uwag w celu poprawienia ewentualnych błędów w tekście i materiałach graficznych. Uwagi autora powinny być odpowiednio oznaczone w pliku PDF jako komentarz w odpowiednim miejscu lub przesłane odrębnym listem (MS Word) ze wskazaniem miejsca w tekście (kolumna, wiersz, proponowana zmiana) lub w jasno określonej tabeli lub rycinie. Wszelkie uwagi powinny być sformułowane w jasny i czytelny sposób.

ERRATA
W wyjątkowych przypadkach, gdy artykuł został już opublikowany, możliwe jest przesłanie do redaktora prośby o korektę. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez redaktora wniosku zmiany zostaną opublikowane w formie erraty w kolejnym numerze czasopisma.

WYCOFANIE OPUBLIKOWANEJ PRACY (RETRAKCJA)
W przypadku ujawnienia nieetycznego działania w nauce po opublikowaniu pracy (patrz wyżej: plagiat, duplikacja pracy, fabrykowanie danych) zostanie wszczęta procedura retrakcji. Autorzy zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej sytuacji. Wycofana praca zostanie odpowiednio opisana na stronie czasopisma, a informacje na temat wycofania i jego powód zostaną przedstawione na stronach baz indeksacyjnych. Procedura retrakcji pracy jest przeprowadzana zgodnie z rekomendacjami COPE: https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf

PUBLIKACJA NA ZASADZIE OTWARTEGO DOSTĘPU I OPŁATY
Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z najnowszymi zaleceniami redakcyjnymi w zakresie przejrzystości i najlepszych praktyk publikacji na zasadzie otwartego dostępu. Strona internetowa czasopisma i stosowane polityki redakcyjne są na bieżąco aktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w poniższym dokumencie:
Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (Zasady przejrzystości i najlepsze praktyki w zakresie wydawania prac naukowych: COPE, DOAJ, OASPA, WAME; ostatnia aktualizacja: 15 wrzesień 2022; https://publicationethics.org/node/19881)

Redaktorzy czasopisma egzekwują przestrzeganie zasad opisanych w następujących deklaracjach dotyczących otwartego dostępu:
• Budapeszteńska Inicjatywa Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative) (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/)
• Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)
(https://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf)
• Deklaracja z Bethesda dotycząca publikacji na zasadzie otwartego dostępu (Bethesda Statement on Open Access Publishing)
(http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/DECLARATIONS/2003_06_20_Bethesda_Statement_on_Open_Acess.pdf)

Czasopismo Reumatologia korzysta z modelu publikacji „platynowego otwartego dostępu”.

Autorzy czasopisma nie ponoszą opłat za rozpatrywanie prac ani ich publikację. Wszystkie treści są dostępne bezpłatnie, w całości i natychmiast po publikacji. Wszystkie artykuły są archiwizowane przez PubMed Central na stronie internetowej: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2980/

UWAGI KOŃCOWE
Za prace publikowane w czasopiśmie Reumatologia autorzy nie ponoszą kosztów ani nie otrzymują wynagrodzenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Wszystkie inne zmiany są konsultowane z autorami.
Stosowanie się do wymagań przedstawionych powyżej jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Artykuły niespełniające wymogów formalnych nie są recenzowane ani publikowane.
Po publikacji niektóre artykuły mogą zostać wybrane przez redakcję czasopisma do realizacji celów związanych z promocją po publikacji w mediach społecznościowych, pod warunkiem, że artykuły nie zawierają danych wrażliwych ani form bezpośredniej promocji środków farmaceutycznych i technologii medycznych. Samych autorów zachęcamy do promowania swoich prac na platformach społecznościowych zgodnie z szeroko nagłośnionymi zaleceniami etycznymi i innymi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8103414/
 
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top