EN PL

O czasopiśmie

 
Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów
i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne, badania obserwacyjne, przekrojowe, prace przeglądowe, w tym oparte na analizie przypadków klinicznych ze wskazaniem ich istotnego znaczenia i innowacyjności, będące przeglądem i analizą literatury. Klasyczne opisy przypadków nie są przyjmowane ani jako odrębne artykuły, ani listy do redakcji. Czasopismo publikuje również rekomendacje, stanowiska ekspertów, listy do redakcji, wspomnienia oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych.
Od stycznia 2005 r. Reumatologia wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.
Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Nakład: 2500 egz.

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
The rights to the article are usually transferred by the authors to the owner of the journal, who makes it available under the Creative Commons license. However, if the author does not want to transfer the copyright to the publisher, he/she may contact the editorial office and set separate rules - under which the editorial office may publish an article in the journal. For the detailed information, please contact with editorial office.

Wydawanie czasopisma jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie realizacji następujących zadań:

Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0396/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0396/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software for the years 2022 – 2023 - task financed under the agreement No. RCN/SP/0396/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi na lata 2022 – 2023 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0396/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of translation abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0396/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu tłumaczenia streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0396/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Implementation of the task of introducing changes to the website of the journal / electronic version of the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0396/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w funkcjonującej stronie internetowej czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0396/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
 
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top