EN PL
Artykuł oryginalny
Skuteczność i bezpieczeństwo adalimumabu u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów na podstawie 16-tygodniowej obserwacji
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 31-10-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(5):248-257
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

Cel pracy:Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania adalimumabu u chorych z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), którzy nie uzyskali zadowalającej poprawy, mimo zastosowania leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Materiał i metody:Prospektywnym badaniem objęto 9 chorych na ŁZS i 7 chorych na ZZSK leczonych adalimumabem, podawanym w dawce 40 mg w postaci iniekcji podskórnych co 2 tyg. W czasie każdej wizyty oceniano aktywność ŁZS i ZZSK, liczbę bolesnych i obrzękniętych stawów, czas trwania sztywności porannej, jakość życia, parametry zapalne (OB, CRP). Odnotowywano także występowanie działań niepożądanych.
Wyniki:W ciągu 16-tygodniowej obserwacji terapię adalimumabem przerwało 3 chorych (18%) – 2 z uwagi na działania niepożądane i jednoczesny brak poprawy lub zaostrzenie choroby, a 1 chorego wykluczono z badania z powodu nieregularnego zgłaszania się na badania kontrolne. Leczenie adalimumabem prowadziło do istotnej statystycznie poprawy wartości BASDAI, ASAS20 i ASAS50 w 6. i 16. tyg. W 16. tyg. leczenia poprawę 20-procentową wg kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ACR) wykazano u 55%, poprawę 50-procentową wg ACR u 22% i poprawę 70-procentową wg ACR u 33% chorych na ŁZS. Działania niepożądane wystąpiły u 6 chorych (37%), ale tylko u 2 (12%) były przyczyną odstawienia leku.
Wnioski:Adalimumab był dobrze tolerowany i zmniejszał objawy oraz aktywność choroby w ciągu 16-tygodniowego leczenia u większości chorych z aktywnym ŁZS lub ZZSK, u których nie nastąpiła poprawa po wcześniejszym leczeniu LMPCh lub NLPZ.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top