EN PL
Czym jest zdrowie publiczne w Polsce w roku 2006?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):1-4
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieudane próby reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce były prowadzone w obliczu nowych zjawisk i zagrożeń, wpływających niekorzystnie na sytuację zdrowotną ludności, takich jak negatywne aspekty globalizacji, wysokie bezrobocie, masowa obecnie emigracja młodych i zdolnych ludzi oraz organizacyjny i moralny kryzys w ochronie zdrowia. Narasta też epidemiologiczne znaczenie przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób reumatycznych, które w krajach rozwiniętych należą do głównych przyczyn inwalidztwa. Odrębne problemy, to szybko postępujące starzenie się ludności, rosnące terytorialne i społeczne nierówności w zdrowiu oraz niski, nawet w porównaniu z Republiką Czeską i Węgrami, poziom finansowania ochrony zdrowia. W kontekście tych zjawisk oraz zmian sytuacji zdrowotnej ludności omówiono ewolucję koncepcji i obszarów działania zdrowia publicznego, definicję nowego zdrowia publicznego oraz określone przez WHO podstawowe działania zdrowia publicznego, których realizacja powinna pozostawać w gestii państwa. Przedstawiono też niektóre kryteria i uwarunkowania racjonalnej i skutecznej polityki zdrowotnej, elementy diagnozy sytuacji zdrowotnej ludności oraz miejsce i znaczenie nieurazowych chorób układu ruchu (chorób reumatycznych) w perspektywie zdrowia publicznego.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top