EN PL
Opis przypadku
Cyklosporyna A w leczeniu choroby Stilla
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):381-383
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroba Stilla jest jedną z postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. U chorych, u których objawy występują po 16. roku życia, określa się ją jako chorobę Stilla z początkiem w wieku dorosłym (adult onset Still’s disease), która jest jedną z nietypowych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów. Opisano przypadek 43-letniego mężczyzny, u którego w maju 2003 r. rozpoznano chorobę Stilla na podstawie kryteriów Yamaguciego. Leczenie glikokortykosteroidami w monoterapii, a następnie w skojarzeniu z azatiopryną nie było skuteczne. Ustąpienie objawów choroby uzyskano dopiero po zastosowaniu cyklosporyny A (CsA). Remisja utrzymuje się do chwili obecnej. W piśmiennictwie medycznym w leczeniu w pierwszej kolejności zalecany jest metotreksat (Mtx). Wydaje się, że CsA może być dobrą alternatywą dla chorych leczonych Mtx z powodu choroby Stilla.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top