EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Metody oceny aktywności twardziny układowej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):358-362
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozpoznanie twardziny układowej (TU) nie zawsze jest łatwe, szczególnie we wczesnym okresie choroby. Ma to związek z dużą zmiennością rozległości zmian skórnych, różnym stopniem zajęcia narządów wewnętrznych, bardzo zmienną dynamiką przebiegu choroby. Rokowanie co do tempa postępu choroby jest często trudne do przewidzenia. Podział chorych na podgrupy o różnym przebiegu choroby, z różnym nasileniem zajęcia narządów wewnętrznych, ze specyficznymi objawami klinicznymi pozwala łatwiej ustalić rokowanie w TU. Podejmowano wiele prób ustalenia jednoznacznych kryteriów klasyfikacyjnych, pomocnych w rozpoznaniu choroby przebiegającej z zajęciem narządów wewnętrznych. Bardzo istotne w ocenie chorych na TU jest określenie, czy choroba jest w fazie zmian aktywnych, czy też zaawansowanych, nieodwracalnych. Ta ocena decyduje bowiem o rodzaju stosowanej terapii. Podejmowane są również próby ustalenia indeksu aktywności choroby, a także skali stopnia uszkodzenia poszczególnych zajętych procesem chorobowym narządów. W pracy podjęto próbę przedstawienia metod oceny aktywności choroby oraz oceny ich przydatności do ustalenia właściwej terapii. Intensywne leczenie immunosupresyjne ma uzasadnienie w okresie dużej aktywności choroby, a nie w okresie, gdy mamy do czynienia z nieodwracalnym procesem włóknienia.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top