EN PL
Chorobowość szpitalna spowodowana chorobami układu ruchu w województwie śląskim w latach 1999–2003
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):274-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel: Celem pracy było przedstawienie zakresu hospitalizacji z powodu chorób układu ruchu w województwie śląskim w latach 1999–2003 i porównanie obecnej analizy z badaniem wcześniejszym, z lat 1980–1993, obejmującym całą Polskę. Metoda: Analizą objęto wszystkich mieszkańców Śląska hospitalizowanych z powodu chorób układu ruchu (kody chorób: M00-M99 wg klasyfikacji ICD-10) w latach 1999–2003. Dane dotyczące pacjentów pochodziły z kart statystycznych wypełnianych dla każdego pacjenta szpitala w ramach Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. Wyniki: Średnia wieku hospitalizowanych mężczyzn wynosiła 48 lat, kobiet – 54 lata. Hospitalizacje z powodu chorób układu ruchu stanowiły 4,4% wszystkich hospitalizacji mężczyzn i 5,1% wszystkich hospitalizacji kobiet. W czasie omawianych 5 lat współczynnik hospitalizacji z powodu chorób układu ruchu nie zmienił się istotnie i wynosił średnio: 63 na 10 tys. mieszkańców dla mężczyzn i 90 na 10 tys.mieszkańców dla kobiet. W porównaniu z badaniem z lat 1980-1993 (dotyczącym całej Polski) współczynnik hospitalizacji zwiększył się z 35 do 63 na 10 tys. mieszkańców dla mężczyzn i z 40 do 90 na 10 tys. mieszkańców dla kobiet. Współczynnik hospitalizacji chorób zapalnych i niezapalnych w ciągu omawianych 5 lat nieznacznie się obniżył, a współczynnik hospitalizacji z powodu reumatyzmu tkanek miękkich się zwiększył. Wnioski: Dalsze monitorowanie współczynnika hospitalizacji z powodu chorób układu ruchu, w tym szczególnie chorób reumatycznych, wydaje się ważne ze względu na spodziewany dalszy wzrost liczby hospitalizacji spowodowanych chorobami ruchu i w związku z tym potrzebę zagwarantowania odpowiednich środków finansowych na leczenie tej grupy pacjentów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top