EN PL
Artykuł przeglądowy
Celowość oznaczania surowiczych autoprzeciwciał niezaliczanych do kryteriów diagnostycznych układowych chorób tkanki łącznej
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):343-348
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono autoprzeciwciała pomocnicze, tj. niezaliczone do kryteriów diagnostycznych, ale charakteryzujące się stosunkowo wysoką swoistością (choć niekoniecznie wysoką częstością występowania) dla danej jednostki chorobowej, a ponadto korelujące z określonymi objawami klinicznymi czy aktywnością choroby lub mające znaczenie prognostyczne. Uwzględniono tylko te autoprzeciwciała, dla których są już dostępne testy komercyjne, lub te, których technika oznaczania i metody pozyskiwania antygenów są na tyle proste, że mogą być włączone do diagnostyki rutynowej. Ponieważ na ogół obserwujemy bardzo charakterystyczne profile autoprzeciwciał w każdej z układowych chorób tkanki łącznej, oznaczanie swoistości tych autoprzeciwciał może być użyteczne w praktyce (diagnostyce różnicowej) tych chorób w nierzadkich sytuacjach, gdy nieobecne jest podstawowe autoprzeciwciało markerowe.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top