EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ocena sprawności ruchowej ręki chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z wykorzystaniem komputerowego stanowiska pomiarowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 04-02-2013
 
 
Data akceptacji: 15-02-2013
 
 
Data publikacji online: 29-04-2013
 
 
Data publikacji: 30-04-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(2):133-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy była ocena sprawności ruchowej ręki (siły chwytu, objętości chwytu) u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) z wykorzystaniem obiektywnych metod pomiaru oraz ocena związku pomiędzy sprawnością ruchową ręki a stopniem niepełnosprawności badanych chorych. Dokonano też oceny wpływu aktywności procesu chorobowego, czasu trwania sztywności porannej i nasilenia dolegliwości bólowych na stan funkcjonalny ręki.
Materiał i metody: Badaniami objęto 56 chorych z rozpoznanym RZS leczonych na oddziale reumatologii. Oceniano aktywność procesu chorobowego wg wskaźnika DAS28 (Disease Activity Score), stopień niepełnosprawności wg kwestionariusza HAQ (Health Assessment
Questionnaire), nasilenie dolegliwości bólowych wg skali VAS oraz czas trwania sztywności porannej. Siłę ręki, objętość chwytu ręki oceniono za pomocą oryginalnego komputerowego stanowiska pomiarowego.
Wyniki: Wykazano istotnie wyższą wartość objętości chwytu i większą siłę chwytu ręki prawej w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą badaną (p = 0,000). Stwierdzono też, że poziom nasilenia dolegliwości bólowych miał istotny statystycznie wpływ na sprawność ruchową badanej ręki (r = –57; p = 0,001). Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy poziomem aktywności choroby mierzonej wskaźnikiem DAS28 a poziomem sprawności (siły chwytów) badanych rąk (r = –0,11). Stwierdzono natomiast istotną zależność pomiędzy poziomem funkcjonalnej niesprawności badanych chorych ocenianej wg kwestionariusza HAQ a parametrami sprawności rąk (r = –0,44).
Wnioski: W okresie zaostrzenia objawów RZS sprawność ruchowa ręki zależy przede wszystkim od nasilenia dolegliwości bólowych. Na poziom tej sprawności nie wpływa wiek badanych, czas trwania sztywno­ści porannej oraz stopień zaawansowania procesu chorobowego. Sprawność ręki (siła i objętość chwytu) istotnie determinuje poziom niepełnosprawności chorych na RZS.
 
REFERENCJE (28)
1.
Jaworek J, Jasiak-Tyrkalska B, Matejak M, Jaworek A. Próba oceny wpływu leczenia infliximabem na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania wstępne. Rehabilitacja Medyczna 2005; 9: 7-13.
 
2.
Olek-Hrab K, Samborski W, Atarowska M, Żaba R. Współistnienie pustulosis palmo-plantaris i reumatoidalnego zapalenia stawów u 64-letniej chorej. Post Dermatol Alergol 2003; 20: 41-45.
 
3.
Żuk B, Księżopolska-Orłowska K. Ochrona stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Czynności dnia codziennego. Reumatologia 2009; 47: 193-201.
 
4.
Jung L, Śmiłowicz M. Podstawowe zasady leczenia ręki reumatoidalnej. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2000; 4: 48-50.
 
5.
Jung L, Michalak C, Słowińska I. Leczenie operacyjne nadgarstka reumatoidalnego. Reumatologia 2006; 44: 102-105.
 
6.
Horsten NC, Ursum J, Roorda LD, et al. Prevalence of hand symptoms, impairments and activity limitations in rheumatoid arthri­tis in relation to disease duration. J Rehab Med 2010; 42: 916-921.
 
7.
Johnsson PM, Eberhardt K. Hand deformities are important signs of disease severity in patients with early rheumatoid arthritis. Rheumatology 2009; 48: 1398-1401.
 
8.
Frankowska M, Frankowski S, Nowak D i wsp. Studium anatomii i patomechaniki stawów śródręczno-paliczkowych ręki pra­wi­dłowej i u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Kwart Ortop 2000; 1: 5-11.
 
9.
Mazurek T, Lorczyński A. Operacyjne leczenie zerwań ścięgien prostowników palców ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ann Acad Med Gedan 2003; 33: 129-131.
 
10.
Lesiak A. Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi. W: Re­habilitacja Medyczna, Kwolek A (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
 
11.
Zakrzewska M, Sibiński M, Kozłowski P i wsp. Deformacje ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Chirurgia Narządu Ruchu 2009; 74: 283-288.
 
12.
Zimmermann-Górska I. Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 143-163.
 
13.
Mackiewicz S, Hrycaj P. Reumatoidalne zapalenie stawów. .
 
14.
eumatologia. Mackiewicz S, Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995; 87-101.
 
15.
Boscheinen-Morrin J, Conolly WB. The hand: Fundamentals of Therapy. Third Edition, Butter-worth Heinemann 2001.
 
16.
Nordenskiöld U, Grimby G. Assesment of disability in women with rheumatoid arthritis. In relation to grip force and pain. Disabil Rehabil 1997; 19: 13-19.
 
17.
Filipowicz-Sosnowska A, Rupiński R. Złożoność procesu niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 138-146.
 
18.
Scott DL, Garrood T. Quality of life measures: use and abuse. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol 2000; 14: 663-687.
 
19.
Zwolińska J, Kwolek A, Bieniasz W i wsp. Przydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 2: 154-161.
 
20.
Meireles SM, Jones A, Jennings F, et al. Assessment of the effectiveness of low-level laser therapy on the hands of patients with rheumatoid arthritis: a randomized double-blind controlled trial. Clin Rheumatol 2010; 29: 501-509.
 
21.
Bączyk G. Przegląd badań nad jakością życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2008; 46: 372-379.
 
22.
Escalante A, Del Rincón I. The disablement process in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 47: 333-342. .
 
23.
Woźniewski M, Skrzek A, Sabir H i wsp. Czynność ręki i stawu kolanowego po krioterapii ogólnoustrojowej i ćwiczeniach u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2001; 39: 155-163.
 
24.
Wisłowska M, Kanecki K, Tyszko P i wsp. Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2010; 48: 104-111.
 
25.
Rupiński R, Filipowicz-Sosnowska A. Aktywność choroby a niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 129-137.
 
26.
Olewicz-Gawlik A, Hrycaj P. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury. Reumatologia 2007; 45: 346-349.
 
27.
Bączyk G, Gacek L. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem. Reumatologia 2011; 49: 40-46.
 
28.
Dias JJ, Smith M, Singh HP, Ullah AS. The working space of the hand in rheumatoid arthritis: its impact on disability. J Hand Surg Eur 2009; 34: 465-470.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top