EN PL
Artykuł oryginalny/Aktywność choroby a niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 06-06-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(3):129-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena korelacji pomiędzy aktywnością choroby a niepełnosprawnością oraz innymi składowymi jakości życia u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Wśród 169 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Reumatologii, którzy zgodzili się wypełnić przygotowany kwestionariusz, 87% stanowiły kobiety. U każdego chorego jednorazowo oceniono liczbę bolesnych i obrzękniętych stawów (wg indeksu 28-stawowego), wartość OB, stężenie CRP, długość trwania sztywności porannej, ból i stan zdrowia w 100-mm skali VAS, następnie wyliczono wskaźnik DAS 28 (3 zmienne) jako sumaryczny wykładnik aktywności choroby. W ocenie stopnia niepełnosprawności wykorzystano kwestionariusz HAQ oraz skalę Likerta dla wydolności funkcjonalnej i zakresu wykonywanych zajęć domowych. Dane analizowano za pomocą systemu statystycznego SAS. Mediany dla wieku i czasu trwania choroby wynosiły odpowiednio 56 i 6 lat. Badana grupa charakteryzowała się wysoką aktywnością choroby (mediana DAS 28=5,43) oraz wysokim poziomem niepełnosprawności (mediana HAQ=1,88). Stwierdzono korelację pomiędzy niepełnosprawnością (HAQ) a aktywnością reumatoidalnego zapalenia stawów wyrażoną współczynnikiem DAS 28 (r=0,44; p<0,0001), ogólnym stanem zdrowia (r=0,42; p<0,0001), aktywnością choroby w ciągu ostatnich 6 mies. (r=0,41; p<0,0001) i w dniu oceny (r=0,37; p<0,0001), czasem trwania sztywności porannej (r=0,40; p<0,0001), nasileniem bólu w skali VAS (r=0,33; p<0,0001), a także stężeniem CRP w surowicy (r=0,32; p<0,0001). Wskaźnik aktywności choroby DAS 28 był również znamiennie statystycznie skorelowany z wszystkimi powyższymi czynnikami, w szczególności z bólem (r=0,44; p<0,0001). Stwierdzono ponadto, że ryzyko znalezienia się w grupie chorych z wysokim poziomem niepełnosprawności (HAQ>2,25) najlepiej określały stężenie CRP i zaawansowanie zmian radiologicznych (okres radiologiczny) w podgrupie chorych przed 55. rokiem życia, DAS 28 i nasilenie bólu w VAS (ból) u chorych po 55. roku życia. Zwrócono uwagę, że szczególnie zagrożeni wysokim stopniem niepełnosprawności są pacjenci przed 55. rokiem życia z wartościami CRP w zakresie 10&#8211;40 mg/l (OR=1,04 dla CRP 10-40 mg/l vs. CRP &#8804;10 mg/l) oraz pacjenci po 55. roku życia z DAS 28 powyżej 4,5 (OR=1,83 dla DAS 28 >4,5 vs. DAS 28 &#8804;4,5) i bólem określanym w skali VAS (ból) na ponad 70 mm (OR=1,03 dla VAS >70 mm vs. VAS &#8804;70 mm). Niepełnosprawność u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów była silnie związana z aktywnością procesu zapalnego. W kontekście prewencji niesprawności i poprawy jakości życia szczególnej uwagi wymagają chorzy przed 55. rokiem życia z CRP podwyższonym w zakresie 10&#8211;40 mg/l oraz po 55. roku życia z wartościami DAS 28 >4,5 i nasileniem bólu powyżej 70 mm na skali VAS. Ocena bólu wśród chorych po 55. roku życia wydaje się prostym do przeprowadzenia, a jednocześnie wiarygodnym testem określającym ryzyko wystąpienia niepełnosprawności.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top