EN PL
Program ograniczania późnych skutków RZS
Kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego zapalenia stawów u chorych na wczesne niesklasyfikowane zapalenie stawów – wyniki badań wstępnych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):57-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wczesne zapalenie stawów jest najczęściej niesklasyfikowanym zapaleniem stawów o różnym początku (jedno-, kilku- i wielostawowym) i przebiegu klinicznym, w którym czas trwania choroby nie przekracza 3 mies. Ustalenie rozpoznania we wczesnym zapaleniu stawów jest trudne. Celem pracy było:
1) określenie liczby chorych na niesklasyfikowane zapalenie stawów, u których możliwe jest ustalenie rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) lub innych chorób reumatycznych, zgodnie z obowiązującymi kryteriami;
2) określenie czasu od pierwszych klinicznych objawów choroby do ostatecznego ustalenia rozpoznania. W grupie 78 chorych na wczesne niesklasyfikowane zapalenie stawów przeprowadzono badania kliniczne, laboratoryjne, określano wskaźniki aktywności procesu zapalnego (OB, CRP), DAS 28 oraz wydolność funkcjonalną (HAQ-DI). U wszystkich chorych oceniano częstość spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych dla RZS – ACR z 1987 r. i ARA z 1961 r.
Kryteria klasyfikacyjne ACR z 1987 r. spełniało 19% chorych z zapaleniem kilkustawowym i 57% z zapaleniem wielostawowym. Pewne kryteria klasyfikacyjne ARA z 1961 r. spełniało 11% chorych z zapaleniem kilkustawowym i 49% z zapaleniem wielostawowym. Prawdopodobne kryteria klasyfikacyjne ARA z 1961 r. spełniało 32% chorych z zapaleniem kilkustawowym i 33% z zapaleniem wielostawowym. Żaden pacjent z zapaleniem jednostawowym nie spełniał wymienionych kryteriów. Czas od pierwszych objawów choroby do ustalenia rozpoznania wynosił średnio 9 mies. Wyniki badań wskazują na konieczność opracowania nowych kryteriów klasyfikacyjnych RZS, uwzględniających wczesną postać choroby.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top