EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Parwowirus B19 (PB19) – czy zakażenie można wiązać z chorobami zapalnymi tkanki łącznej u dorosłych i dzieci?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 27-04-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(2):80-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Parwowirus B19 wywołuje u ludzi rumień zakaźny, niedokrwistość aplastyczną, niedokrwistość noworodków, małopłytkowość, leukopenię. Przebieg zakażenia jest dwufazowy, po objawach grypopodobnych może wystąpić zapalenie stawów lub pancytopenia, częściej u kobiet niż u mężczyzn i dzieci. Diagnostyka laboratoryjna polega na wykryciu immunoglobulin M i G skierowanych przeciw białkom kapsydu VP-2, VP-1 i NS-1. Na tej podstawie można podjąć się określenia stanu serologicznego pacjenta i okresu zakażenia. Najbardziej specyficznym badaniem jest wykrycie DNA PB19 metodą hybrydyzacji in situ lub PCR, ponieważ wyniki są dodatnie nawet w czasie odległym od zakażenia, a także w stanie immunosupresji chorego. W wyniku zakażenia PB19 może dojść do zapalenia stawów, czasem o przewlekłym charakterze, co pozwala na rozpoznanie reumatoidalnego lub młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Udowodnienie związku przyczynowego infekcji PB19 z powstaniem trwałych zmian nadżerkowych w stawach byłoby momentem decydującym o ustaleniu etiologii choroby. Jak dotąd nie znaleziono niezbitego dowodu, chociaż wielokrotnie opisywano nadżerkową postać seropozytywnego RZS u dorosłych i MIZS u dzieci w wyniku infekcji PB19. Pojawiają się doniesienia o związku PB19 z innymi chorobami zapalnymi tkanki łącznej. Dopóki nie uzyska się jednoznacznej odpowiedzi, dopóty należy poszukiwać PB19 we wszystkich ostrych artropatiach i obserwować wszystkich PB19-pozytywnych chorych, szczególnie wtedy, gdy dochodzi do przewlekania się zapalenia stawów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top