EN PL
Artykuł oryginalny
Ocena wpływu leczenia leflunomidem na wskaźniki procesu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 12-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(1):1-5
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu leflunomidu (LFM) na aktywność choroby oraz wskaźniki procesu zapalnego w ciągu pierwszych 6 mies. leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Badanie przeprowadzono w grupie 37 chorych na RZS. Leczenie LFM kontynuowano przez co najmniej 6 mies. u 31 chorych (83,8%), u 6 chorych (16,2%) terapię przerwano z powodu objawów niepożądanych lub nieskuteczności leczenia. Podczas kolejnych wizyt w tygodniach: 0., 4., 12. i 24. oceniano dane kliniczne, wskaźnik aktywności choroby (DAS 28) oraz parametry laboratoryjne: odczyn Biernackiego (OB), liczbę erytrocytów (ERY) i trombocytów (PLT), stężenie hemoglobiny (Hb), białka C-reaktywnego (CRP), albuminy, interleukiny 6 (IL-6), rozpuszczalnego receptora interleukiny 6 (sIL-6R), surowiczego białka amyloidu A (SAA) oraz osteoprotegeryny (OPG). Podczas terapii LFM średnie wartości wskaźnika DAS 28 obniżały się stopniowo. Oceniając wyniki terapii w tyg. 0., 4., 12. i 24., zaobserwowano istotne statystycznie zmiany: zmniejszenie średniego stężenia CRP, wartości OB i liczby PLT oraz zwiększenie średniego stężenia albuminy, Hb oraz liczby ERY. Średnie stężenie IL-6 w surowicy obniżyło się istotnie statystycznie w kolejnych tygodniach 0., 4. i 12. (p<0,01). Średnie stężenie sIL-6R w surowicy zmniejszyło się istotnie pomiędzy tygodniem 0. i 4. (p=0,03). W grupie naszych chorych średnie stężenia SAA były bardzo wysokie przed rozpoczęciem leczenia, jednak pod wpływem terapii zaobserwowano stopniowe obniżenie wartości SAA w kolejnych tygodniach 4., 12. i 24. (p<0,01). Stężenie OPG w tygodniach 4., 12. i 24. było wyższe niż w tygodniu 0., z różnicą znamienną statystycznie pomiędzy tygodniem 0. i 4. (p<0,05). Leczenie LFM wywołuje poprawę kliniczną, związaną z istotnym obniżeniem stężeń cytokin prozapalnych i SAA u chorych na RZS.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top