EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Funkcja lewej komory serca w ocenie echokardiograficznej u dzieci z twardzinopodobnym zapaleniem mięśni (scleromyositis)
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-02-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(1):13-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Obecność zmian w sercu u dzieci ze scleromyositis pozostaje otwartym problemem klinicznym. Cel pracy: Poszukiwanie zmian w sercu u dzieci ze scleromyositis za pomocą badania echokardiograficznego. Materiał i metody: Zbadano 18 chorych na scleromyositis (11 dziewczynek i 7 chłopców) w wieku 15,8&#177;2,6 roku, bez klinicznych cech choroby serca. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych dzieci w wieku 13,8&#177;2,7 roku. U wszystkich wykonano echo 2D, M-mode i badanie dopplerowskie oraz oznaczono globalny wskaźnik sprawności mechanicznej LK (Tei index), wyrażony jako suma czasu skurczu (ICT) i rozkurczu (IVRT) izowolumetrycznego podzielona przez czas wyrzutu z lewej komory (ET). Wyniki: Wymiar LA był u dzieci ze scleromyositis istotnie mniejszy niż w grupie kontrolnej (2,7&#177;0,3 vs 3,1&#177;0,3; p<0,01). Wartość PWd w badanej grupie wyniosła 0,6±0,15 i była istotnie niższa w porównaniu z wartościami w grupie kontrolnej: 0,8±0,15; p<0,005. Wartości LVdD, LVsD, IVSd, SF i EF nie różniły się istotnie pomiędzy grupami. Wartość E/A oraz czasy ICT, IVRT i ET były podobne w obu grupach. Wartość wskaźnika Tei dla grupy ze scleromyositis i w grupie kontrolnej wyniosła odpowiednio: 0,46&#177;0,08, 0,44&#177;0,06; p=NS. Wnioski: Na podstawie analizy parametrów echokardiograficznych nie stwierdzono istnienia zmian w sercu u dzieci ze scleromyositis, co sugeruje, że zajęcie mięśnia serca nie jest wczesnym objawem tej choroby.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top