EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Napięcie powierzchniowe płynu stawowego w zapalnych schorzeniach układu ruchu
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):331-334
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Napięcie powierzchniowe (NP), miara energii swobodnej w warstwie powierzchniowej, wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych. Na jego wartość wpływają wszystkie wielko- i małocząsteczkowe substancje obecne w roztworze, szczególnie składniki aktywne powierzchniowo (surfaktanty). Płyn stawowy (PS) zawiera wiele takich substancji. Dyskutuje się rolę fosfolipidów jako substancji aktywnych powierzchniowo w PS, pełniących rolę ochronną, poprawiających ruchomość stawów, zmniejszających tarcie. Celem pracy była ocena napięcia powierzchniowego PS w 2 grupach zapalnych schorzeń stawów – seronegatywnych spondyloartropatiach (Spa) i reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i jego związku z wybranymi markerami zapalenia. W płynie stawowym pobranym od 25 chorych (16 K i 9 M) na Spa i RZS oznaczano napięcie powierzchniowe, całkowitą liczbę komórek oraz stężenia białka całkowitego i albumin. Średnią wartość NP mierzono metodą oderwania płytki Wilhelmiego (10 pomiarów w każdej próbce) z zastosowaniem tensiometru sterowanego komputerem. Płyny podzielono na 2 grupy: grupa 1. – chorzy na Spa (n=6) i grupa 2. – chorzy na RZS (n=19). W płynach stawowych pochodzącym od chorych na Spa stwierdzono istotnie niższe napięcie powierzchniowe niż u chorych na RZS (42,42±7,02 vs 47,99±4,59 mN/m) p=0,032. Jednocześnie w tej grupie stwierdzono istotnie wyższe stężenie białka całkowitego (5±0,49 vs 3,9±0,95 g/dl) p=0,021 i albumin (2,53±0,68 vs 1,92±0,43 g/dl) p=0,015 w płynie stawowym. Nie wykazano istotnych różnic między dwiema grupami w zakresie całkowitej liczby komórek. Pomiar napięcia powierzchniowego wydaje się wartościową metodą oceny płynów stawowych i może być użyteczny w diagnostyce różnicowej chorób stawów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top