EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Ultrasonografia, rezonans magnetyczny i klasyczne zdjęcie rentgenowskie w ocenie nadżerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów – badanie porównawcze
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):301-309
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel: Występowanie nadżerek na zdjęciu rentgenowskim (CR) rąk i stóp jest ważnym kryterium diagnostycznym reumatoidalnego zapalenia stawów (RA). Wykazano, że rezonans magnetyczny (MRI) i ultrasonografia (US) są bardziej czułe niż CR w uwidacznianiu zmian kostnych u chorych na RA. Celem badania była ocena zgodności MRI i US w obrazowaniu nadżerek kostnych i porównanie tych metod z CR. Metody: Badaniem objęto 50 chorych na RA (w tym 33 kobiety) w wieku od 23 do 75 lat, średnio 53&#177;14,6 roku. Średni czas trwania choroby wynosił 3,9 roku. Wykonano CR i US obu rąk oraz MRI jednej ręki z większym nasileniem zmian zapalnych. W badaniach wykorzystano: do badania CR projekcję tylno-przednią (PA) i standardowe parametry ekspozycji, do badania MRI aparat o natężeniu pola 1,5 tesli. Obrazy MRI uzyskano w sekwencji SE w czasie T1 zależnym oraz T1 zależnym, z saturacją tłuszczu przed podaniem i po podaniu GD-DTPA. Badanie US wykonano głowicą liniową o częstotliwości 5-9 MHz. Oceniano następujące dane: liczbę chorych z nadżerkami widocznymi w badaniu CR, MRI i US oraz liczbę stawów z nadżerkami u każdego chorego w badaniu MRI i US. Wyniki uzyskane poszczególnymi metodami porównywano pomiędzy sobą w następujący sposób: badanie CR porównano z badaniem US obu rąk i MRI jednej ręki. Porównując badanie US i MRI, wzięto pod uwagę jedną rękę ocenioną w MRI. Wyniki: CR wykazało obecność nadżerek u 16 badanych chorych (32%), podczas gdy MRI u 31 chorych (62%), a US u 34 (68%). Biorąc pod uwagę jedną rękę, ocenianą również w badaniu MRI w US, nadżerki stwierdzono u 33 osób (66%). U chorych, którzy nie mieli nadżerek w badaniu CR, MRI uwidocznił nadżerki u 44,1%, a US u 50% chorych. Średnia liczba stawów z nadżerkami wyniosła w MRI 2,2&#177;2,9, a w US 2,6&#177;3,7. Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy MRI i US w uwidacznianiu nadżerek kostnych (współczynnik korelacji =0,9; p<0,005). Wnioski: Rezonans magnetyczny i ultrasonografia uwidaczniają niemal dwukrotnie więcej nadżerek kostnych w stawach rąk w porównaniu z klasycznym zdjęciem rentgenowskim u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wysoka zgodność US i MRI w obrazowaniu nadżerek wskazuje, że metody te mogą być stosowane zamiennie, zależnie od dostępnych środków i doświadczenia badaczy.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top