EN PL
PRACA ORYGINALNA
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rytuksymabu u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów – 5-letnie obserwacje własne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 05-03-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(1):20-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia rytuksymabem (RTX) stosowanym w latach 2007–2012 zgodnie z wytycznymi programu terapeutycznego u chorych z ciężką, aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
Materiał i metody: Rytuksymab stosowano jako leczenie drugo- lub trzecioliniowe u 38 dorosłych chorych z aktywnym RZS (DAS28 > 3,2), u których wystąpiła pierwotna lub wtórna nieskuteczność leczenia inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis factor – TNF). W grupie badanej było 31 kobiet (81,6%) i 7 mężczyzn (18,4%). Średni wiek chorych wynosił 54,6 ±11,2 roku, a średni czas trwania RZS wynosił 16,3 ±7,9 roku. Skuteczność leczenia oceniano przez 36 miesięcy, posługując się kryteriami EULAR (The European League Against Rheumatism).
Wyniki: W 6., 12., 24., 30. i 36. miesiącu obserwacji dobrą odpowiedź na leczenie RTX stwierdzono u odpowiednio 18,4%, 30%, 21,7%, 64,3% i 88,9% chorych. Umiarkowaną odpowiedź uzyskano u 73,7%, 53,3%, 60,9%, 14,3% i 0% chorych odpowiednio w 6., 12., 24., 30. i 36. miesiącu obserwacji. Brak odpowiedzi na leczenie odnotowano u 7,9% chorych w 6. miesiącu obserwacji, u 16,7% chorych w 12. mie­siącu, 17,4% w 24. miesiącu, 21,4% w 30. miesiącu i u 11,1% w 36. mie­siącu obserwacji. Brak pierwotnej odpowiedzi na leczenie RTX stwierdzono u 2 chorych (5,3%), natomiast utratę odpowiedzi na leczenie u 10 chorych (26,3%).
W czasie leczenia RTX liczba chorych przyjmujących glikokortykosteroidy zmniejszyła się z 34 (89,5%) do 16 (42,1%) chorych (p < 0,001). Leczenie RTX pozwoliło na obniżenie średniej dobowej dawki steroidów o 23,8%. Działania niepożądane (obrzęk Quinckego, hipotonia i świąd skóry) podczas infuzji RTX wystąpiły u 3 chorych (7,9%). Istotne powikłania infekcyjne w czasie terapii RTX obserwowano u 5 chorych (13,1%).
Wnioski: Rytuksymab jest bezpieczną i skuteczną formą terapii u chorych na aktywną postać wieloletniego RZS leczonego poprzednio wieloma lekami modyfikującymi przebieg choroby.
 
REFERENCJE (12)
1.
Filipowicz-Sosnowska A. Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF – wyniki długotrwałych badań obserwacyjnych. Reumatologia 2007; 45: 32-39.
 
2.
Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J, et al. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituksimab in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004; 350: 2572-2581.
 
3.
Emery P, Fleischmann R, Filipowicz-Sosnowska A, et al. The efficacy and safety of rituximab in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate treatment. Arthritis Rheum 2006; 54: 1390-1400.
 
4.
Cohen SB, Keystone E, Genovese MC, et al. Continued inhibition of structural damage over 2 years in patients with rheumatoid arthritis treated with rituximab in combination with methotrexate. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1158-1161.
 
5.
Prevoo ML, van’t Hof MA, Kuper HH, et al. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995; 38: 44-48.
 
6.
van Gestel AM, Prevoo ML, van’t Hof MA, et al. Development and validation of the European League Against Rheumatism response criteria for rheumatoid arthritis. Comparison with the preliminary American College of Rheumatology and the World Health Organization/International League Against Rheumatism Criteria. Arthritis Rheum 1996; 39: 34-40.
 
7.
Lipsky PE, van der Heijde DM, St Clair EW, et al. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Anti-Tumor Necrosis Factor Trial in Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy Study Group. N Engl J Med 2000; 343: 1594-1602.
 
8.
Weinblatt ME, Kremer JM, Bankhurst AD, et al. A trial of etanercept, a recombinant tumor necrosis factor receptor:Fc fusion protein, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. N Engl J Med 1999; 340: 253-259.
 
9.
Weinblatt ME, Keystone EC, Furst DE, et al. Adalimumab, a fully human anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody, for the treatment of rheumatoid arthritis in patients taking concomitant methotrexate: the ARMADA trial. Arthritis Rheum 2003; 48: 35-45.
 
10.
Edwards JC, Cambridge G. Sustained improvement in rheumatoid arthritis following a protocol designed to deplete B lymphocytes. Rheumatology (Oxford) 2001; 40: 205-211.
 
11.
Kramm H, Hansen KE, Gowing E, Bridges A. Successful therapy of rheumatoid arthritis with rituximab: renewed interest in the role of B cells in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. J Clin Rheumatol 2004; 10: 28-32.
 
12.
Keystone EC, Cohen SB, Emery P, et al. Multiple Courses of Rituximab Produce Sustained. Clinical and Radiographic Efficacy and Safety in Patients with Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to 1 or More Tumor Necrosis Factor Inhibitors: 5-Year Data from the REFLEX Study. J Rheumatol 2012; 39: 2238-2246.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top