EN PL
PRACA ORYGINALNA
Charakterystyka polskich pacjentów chorych na toczeń rumieniowaty układowy na podstawie danych z rejestru SESAME. Aktywność choroby, stopień niepełnosprawności i dostęp do pomocy społecznej
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 22-05-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-08-2013
 
 
Data akceptacji: 10-09-2013
 
 
Data publikacji online: 31-10-2013
 
 
Data publikacji: 30-10-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(5):332-341
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Charakterystyka grupy polskich chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU). W opracowaniu skupiono się na charakterystyce społeczno-demograficznej tej grupy, obrazie klinicznym w chwili zakwalifikowania do badania oraz dostępie do pomocy społecznej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 269 kolejnych pacjentów z sześciu polskich ośrodków reumatologicznych: w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, zakwalifikowanych do międzynarodowego wieloośrodkowego badania SESAME, dotyczącego epidemiologii TRU w trzech krajach Europy Środkowej: w Rumunii, Polsce i na Węgrzech.
Wyniki: Wśród uczestników badania przeważały kobiety (n = 234; 87%). Zaledwie 28,6% chorych na TRU było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a ok. 1/3 pobierała rentę zdrowotną. W badanej próbie znalazło się 12% chorych z SELENA SLEDAI score wynoszącym co najmniej 6 pkt, u których stwierdzono zmniejszone stężenie dopełniacza oraz obecność przeciwciał przeciw natywnemu DNA. U pacjentów, u których wartości SELENA SLEDAI score były wyższe niż 10 pkt (42%), istotnie częściej niż w pozostałych grupach stwierdzano aktywne zajęcie wszystkich układów i narządów uwzględnionych w ocenie SLE Activity Index, z wyjątkiem skóry i błon śluzowych. Zajęcie układu mięśniowo-szkieletowego znamiennie częściej dotyczyło chorych o wartościach SELENA SLEDAI score mieszczących się w zakresie od 6 do 10 pkt (30,5%). Zaobserwowano istotny związek pomiędzy wyższą aktywnością choroby a częstością występowania różnego stopnia niepełnosprawności oraz korzystaniem z pomocy pracownika socjalnego.
Wnioski: W populacji polskich chorych na TRU znajduje się grupa osób, które z uwagi na wysoką aktywność choroby potwierdzoną zarówno w badaniu klinicznym, jak i w badaniach laboratoryjnych wymagają intensyfikacji postępowania terapeutycznego. Wydaje się, że grupa ta może być identyfikowana na podstawie aktywności choroby określonej przy użyciu skali SELENA SLEDAI score. Znamiennie wyższą aktywnością choroby charakteryzują się również chorzy o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie można wykluczyć, że optymalna kontrola terapeutyczna aktywności TRU w tej grupie mogłaby przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na świadczenia opieki społecznej oraz na poprawę jakości życia.
 
REFERENCJE (30)
1.
Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, et al. Kelley's Textbook of Rheumatology 9th ed., Saunders 2013.
 
2.
Cervera R, Khamashta MA, Hughes GR. The Euro-lupus project: epidemiology of systemic lupus erythematosus in Europe. Lupus 2009; 18: 869-874.
 
3.
Bernatsky S, Boivin JF, Joseph L, et al. Mortality in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2006; 54: 2550-2557.
 
4.
Canti V, Castiglioni MT, Rosa S, et al. Pregnancy outcomes in patients with systemic autoimmunity. Autoimmunity 2012; 45: 169-175.
 
5.
Urowitz MB, Gladman DD, Ibanez D, et al. Evolution of disease burden over five years in a multicenter inception systemic lupus erythematosus cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64: 132-137.
 
6.
Cervera R, Abarca-Costalago M, Abramovicz D, et al. Systemic lupus erythematosus in Europe at the change of the millennium: lessons from the “Euro-Lupus Project”. Autoimmun Rev 2006; 5: 180-186.
 
7.
Chiche L, Jourde N, Ulmann C, et al. Seasonal variations of systemic lupus erythematosus flares in southern France. Eur J Intern Med 2012; 23: 250-254.
 
8.
Guidelines for referral and management of systemic lupus erythematosus in adults. American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Guidelines. Arthritis Rheum 1999; 42: 1785-1796.
 
9.
Griffiths B, Mosca M, Gordon C. Assessment of patients with systemic lupus erythematosus and the use of lupus disease activity indices. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005; 19: 685-708.
 
10.
Lu LJ, Wallace DJ, Ishimori ML, et al. Review: Male systemic lupus erythematosus: a review of sex disparities in this disease. Lupus 2010; 19: 119-129.
 
11.
Nossent J, Kiss E, Rozman B, et al. Disease activity and damage accrual during the early disease course in a multinational inception cohort of patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2010; 19: 949-956.
 
12.
Sardu C, Cocco E, Mereu A, et al. Population based study of 12 autoimmune diseases in Sardinia, Italy: prevalence and comorbidity. PLoS One 2012; 7: e32487.
 
13.
Cerovec M, Anic B, Padjen I, et al. Prevalence of the American College of Rheumatology classification criteria in a group of 162 systemic lupus erythematosus patients from Croatia. Croat Med J 2012; 53: 149-154.
 
14.
Monjardino T, Lucas R, Barros H. Frequency of rheumatic diseases in Portugal: a systematic review. Acta Reumatol Port 2011; 36: 336-363.
 
15.
Shoenfeld Y, Tincani A, Gershwin ME. Sex gender and autoimmunity. J Autoimmun 2012; 38: J71-73.
 
16.
Mok CC, Lau CS, Chan TM, et al. Clinical characteristics and outcome of southern Chinese males with systemic lupus erythematosus. Lupus 1999; 8: 188-196.
 
17.
Schwartzman-Morris J, Putterman C. Gender differences in the pathogenesis and outcome of lupus and of lupus nephritis. Clin Dev Immunol 2012; 2012: 604892.
 
18.
Stefanidou S, Benos A, Galanopoulou V, et al. Clinical expression and morbidity of systemic lupus erythematosus during a post-diagnostic 5-year follow-up: a male:female comparison. Lupus 2011; 20: 1090-1094.
 
19.
Voulgari PV, Katsimbri P, Alamanos Y, et al. Gender and age differences in systemic lupus erythematosus. A study of 489 Greek patients with a review of the literature. Lupus 2002; 11: 722-729.
 
20.
Grzegorczyk K, Krajewska M, Weyde W, et al. [Gender and kidney diseases: the clinical importance and mechanisms of modifying effects]. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2011; 65: 849-857.
 
21.
Gandolfo MT, Verzola D, Salvatore F, et al. Gender and the progression of chronic renal diseases: does apoptosis make the difference? Minerva Urol Nefrol 2004; 56: 1-14.
 
22.
Zhang J, Gonzalez LA, Roseman JM, et al. Predictors of the rate of change in disease activity over time in LUMINA, a multiethnic US cohort of patients with systemic lupus erythematosus: LUMINA LXX. Lupus 2010; 19: 727-733.
 
23.
Marker-Hermann E, Fischer-Betz R. Rheumatic diseases and pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22: 458-465.
 
24.
Yan Yuen S, Krizova A, Ouimet JM, et al. Pregnancy outcome in systemic lupus erythematosus (SLE) is improving: Results from a case control study and literature review. Open Rheumatol J 2008; 2: 89-98.
 
25.
Clowse ME, Magder LS, Witter F, et al. The impact of increased lupus activity on obstetric outcomes. Arthritis Rheum 2005; 52: 514-521.
 
26.
Petri M. Prospective study of systemic lupus erythematosus pregnancies. Lupus 2004; 13: 688-689.
 
27.
Wei Q, Ouyang Y, Zeng W, et al. Pregnancy complicating systemic lupus erythematosus: a series of 86 cases. Arch Gynecol Obstet 2011; 284: 1067-1071.
 
28.
Chen CY, Chen YH, Lin HC, et al. Increased risk of adverse pregnancy outcomes for hospitalisation of women with lupus during pregnancy: a nationwide population-based study. Clin Exp Rheumatol 2010; 28: 49-55.
 
29.
Mazzoni D, Cicognani E. Social support and health in patients with systemic lupus erythematosus: a literature review. Lupus 2011; 20: 1117-1125.
 
30.
Bugajska J, Brzosko M, Jedryka-Goral A, et al. Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish-German study: summary of the current conceptualization of the role of stress in rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev 2010; 9: 211-215.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top