EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Charakterystyka chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z obecnymi przeciwciałami antyfosfolipidowymi
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-02-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(1):1-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była retrospektywna ocena częstości występowania przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz analiza klinicznego przebiegu choroby w zależności od obecności przeciwciał aCL. Materiał i metody:Przeanalizowano 3 grupy chorych na RZS: • aCL(+) – z obecnymi w surowicy przeciwciałami aCL (n=7); • aCL(-) – bez obecności przeciwciał aCL (n=32); • aCL(o) – grupa kontrolna (n=142), w której nie wykonywano oznaczeń przeciwciał antyfosfolipidowych. U wszystkich chorych analizowano dane uzyskane z wywiadów, istotne dane z badania przedmiotowego, wyniki badań laboratoryjnych oraz dane dotyczące leczenia. Wyniki: Oznaczenia przeciwciał antyfosfolipidowych nie są wykonywane rutynowo u chorych na RZS. Najczęstszym wskazaniem do wykonywania oznaczeń aCL były dane z wywiadów dotyczących powikłań zakrzepowo-zatorowych i strat ciąż (łącznie prawie 65% przypadków). U chorych z obecnymi przeciwciałami aCL stwierdzano późniejszy okres zmian radiologicznych oraz wyższe miano przeciwciał przeciwjądrowych w surowicy. U chorych aCL(+) i aCL(-) nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie wieku, płci, czasu trwania choroby, liczby bolesnych i obrzękniętych stawów, DAS 28 i HAQ, wartości wskaźników stanu zapalnego, morfologii krwi obwodowej i stężenia czynnika reumatoidalnego. Przeciwciała aCL występowały częściej u chorych z klinicznymi objawami infekcji i zapalenia naczyń. Wnioski: Wydaje się, że wskazania do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych należy rozszerzyć o grupę z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych, zaawansowanymi zmianami radiologicznymi (wykładnik czasu trwania i aktywności choroby) oraz chorych z klinicznymi objawami zapalenia naczyń. Szczególnej kontroli wymagają chorzy leczeni blokerami TNFα, u których nasilona odpowiedź immunologiczna, a także zwiększona częstość infekcji może predysponować do występowania przeciwciał aCL.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top