EN PL
Artykuł oryginalny
Wpływ stresu operacyjnego na wybrane parametry immunologiczne i biochemiczne u pacjentów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):331-337
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena stężenia wybranych cytokin oraz białka C-reaktywnego, przeciwciał dla cyklicznego cytrulinowanego peptydu i oligometrycznego białka macierzy chrzęstnej we krwi i w płynie drenażowym w okresie pooperacyjnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Badaniami objęto pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, poddanych operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego z zastosowaniem znieczulenia podpajęczynówkowego. W badaniach wykorzystano krew żylną i płyn uzyskany z drenażu z rany pooperacyjnej, które były pobierane tuż przed operacją (krew) i w 6., 12., 24., 36. godz. po operacji. U wszystkich objętych badaniem pacjentów operacja oraz okres pooperacyjny przebiegały bez powikłań. Na podstawie analiz stwierdzono, że uraz spowodowany zabiegiem operacyjnym w pierwszych 36 godz. po operacji wyzwala przewagę odpowiedzi miejscowej, o czym świadczą wielokrotnie wyższe stężenia oznaczanych parametrów immunologicznych w płynie drenażowym.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top